Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl

Szkolenia i doradztwo dofinansowane w ramach BUR dla firm Lublin

Korzystaj z usług rozwojowych dla firm sektora MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania realizowanych przez BUR z dofinansowaniem ze środków unijnych !

           Wsparcie z funduszy w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania skierowane jest do mikro, małych i średnich firm i ich pracowników (w tym osób pracujących na własny rachunek) skoncentrowane w szczególności na usługach doradczych i szkoleniowych. Dzięki Podmiotowemu Systemowi Finansowania to przedsiębiorca decyduje jakie szkolenia, usługi rozwojowe będą finansowane (tzw. usługi szyte na miarę).

Usługi można zamówić dzięki bezpłatnej Bazie Usług Rozwojowych gdzie przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd.z  dofinansowaniem z funduszy europejskich.

          Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do RUR  za pomocą Karty Usługi[1] przez uprawnione podmioty, spełniające wymogi, o których mowa w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (zawarte w Karcie Podmiotu[2]).  W przypadku zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorcę na usługi rozwojowe, które w dniu zgłoszenia zapotrzebowania nie są dostępne w RUR, możliwe jest złożenie przez przedsiębiorcę zamówienia na konkretną usługę rozwojową za pomocą RUR.

         Wpis do BUR dla firm szkoleniowych potwierdza spełnianie warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) .

 

Miło nam poinformować iż firma szkoleniowa Unlimited Centrum Szkoleń z Lublina posiada akredytację PARP oraz jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych i należy do uprawnionych podmiotów do świadczenie usług szkoleniowych i doradczych z dofinansowaniem ze środków publicznych, w tym w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych na terenie całej Polski.

 

Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych Inwestycja w Kadry, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów. Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) zawiera informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe współfinansowane zarówno ze środków EFS, jak i ze środków prywatnych wraz z ich ofertą.

 

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. lubelskim

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników (w tym osób pracujących na własny rachunek) spełniających ww. kryteria oraz posiadających siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie lubelskim/w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie.

Termin nowego naboru Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2019 r.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  1. w przypadku pomocy de minimis:

mikroprzedsiębiorstwa - 75%

małe przedsiębiorstwa - 70 %

średnie przedsiębiorstwa - 60 %

  1. w przypadku pomocy publicznej:

- usługi szkoleniowe

mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%

średnie przedsiębiorstwa - 60%

- usługi doradcze - 50%

 

Zapraszamy firmy, przedsiębiorców, pracowników sektora MSP zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnych, dofinansowanych ze środków unijnych szkoleń i doradztwa, celem dobrania odpowiednich, "skrojonych na miarę" usług rozwojowych, które w największym stopniu pozytywnie wpłyną na rozwój, expansję i zyski firmy.

Zadzwoń już dziś: tel. 533 993 337

 

[1] Karta Usługi – formularz, który stanowi załącznik do regulaminu RUR, określający zakres niezbędnych informacji umożliwiających zarejestrowanie danej usługi rozwojowej w RUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie www.parp.gov.pl;

[2] Karta Podmiotu – formularz, który stanowi załącznik do regulaminu RUR, określający zakres informacji i kryteria wpisu podmiotu świadczącego usługi rozwojowe do RUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie www.parp.gov.pl

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team