Unlimited Group Poslka wersja polska Unlimited Group Poslka wersja angielska
Festiwal Smaku
Facebook Unlimited Group Polska Youtube Unlimited Group Polska Google Plus Unlimited Group Polska Unlimited Group Polska
Unlimited Centrum Szkoleń Telefon533 993 337
Unlimited Centrum Szkoleń E-mailbiuro@unlimitedgroup.pl
Szkolenia
Zawodowe

Organizowane przez nas szkolenia i kursy zawodowe podwyższą Twoje kompetencje i kwalifikacje. Otrzymujesz dyplom potwierdzający twoje umiejętności zawodowe.

Kurs na Mianowanego Urzędnika Państwowego


Szkolenie na żywo

Zbieramy grupę Miasto: Lublin

Trener: Łukasz Morawski

O szkoleniu: Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników służby cywilnej do egzaminu na Urzędnika Mianowanego. Na wyższe stanowiska w administracji państwowej startować mogą tylko urz...
Polecamy
Inwestycja:
2000 zł
1500
Opis szkolenia

Celem kursu na Urzędnika Państwowego jest przygotowanie pracowników służby cywilnej do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, czyli egzaminu na Urzędnika Mianowanego. 

Bowiem dobra praca to nie tylko wielkie międzynarodowe korporacje, ale również pełnienie funkcji urzędnika państwowego.

Czy wiesz że?

Obecnie wyższe stanowiska w administracji państwowej obsadzane są w drodze konkursów. Startować do nich mogą tylko urzędnicy mianowani, którzy zdali odpowiedni egzamin.

W Polsce do „służby cywilnej” – tak nazywani są pracownicy urzędów podległych rządowi – należy około 116 tysięcy osób. Nie każde stanowisko urzędnicze oznacza interesującą pracę, ale osoby z wyższym wykształceniem mają dużą szansę na objęcie ciekawego stanowiska.

Prawie połowa pracowników służby cywilnej zatrudniona jest w aparacie skarbowym. Około 50 tysięcy osób pracuje zarówno w największych miastach, jak i w całkiem niedużych miejscowościach – wszędzie tam, gdzie znajdują się urzędy skarbowe. Pozostali są na etacie w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, urzędach centralnych i innego rodzaju jednostkach – inspektoratach celnych, inspekcjach sanitarnych, archiwach państwowych i statystycznych. 

Czy warto zostać urzędnikiem „mianowanym”?

Urzędnicy mianowani to elita wśród urzędników. Mogą spać spokojnie, gdyż prawdopodobieństwo utraty stanowiska jest bliska zeru. Zwolnienie jest możliwe tylko w przypadku znacznego naruszenia prawidłowości wykonywanych zadań lub popełnienia przestępstwa. Już na starcie otrzymują około 2000 zł, ze względu na dodatek do wynagrodzenia, zależny od zajmowanego stopnia służbowego (a nie stanowiska). Nawet w przypadku likwidacji danej instytucji, w której pracuje urzędnik, znajdowane jest mu inne miejsce pracy. Więcej ...

Program szkolenia przygotowującego do egzaminu na Urzędnika Mianowanego powstał w oparciu o  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218 poz. 1695). Poprzez usystematyzowanie wiedzy i metodyczne podejście daje możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Szkolenie przygotowujęce do kwalifikacji w służbie cywilnej prowadzi wykwalifikowana kadra znająca specyfikę postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Są to osoby ze środowiska akademickiego zajmujące się zagadnieniami z zakresu administracji publicznej, służby cywilnej, finansów publicznych, organizacji i zarządzania oraz polityki zagranicznej RP, jak również osoby będące urzędnikami służby cywilnej.   

Korzyści

Jakie prawa nabywa pracownik służby cywilnej uzyskując mianowanie?

Status urzędnika służby cywilnej charakteryzuje stabilniejsza forma stosunku pracy niż w przypadku pracownika służby cywilnej (ograniczony ustawowy katalog możliwości rozwiązania stosunku pracy), dodatkowe uprawnienia (np. dodatek służby cywilnej - w kwocie od 880,70 zł do 3841,37 zł, indywidualny program rozwoju zawodowego, dodatkowy urlop wypoczynkowy - do 12 dodatkowych dni).

Dołączając do nas dołączysz do najlepszych w korpusie służby cywilnej!

Kto może ubiegać się o mianowanie w służbie cywilnej?

Zgodnie z art. 40 ustawy o służbie cywilnej, o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która: 

-jest pracownikiem służby cywilnej;

-posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;

-posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

-zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński;

-jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

 

Spełnienie powyższych warunków oraz warunków art. 4 pkt 1-3 ustawy o służbie cywilnej (tzn.: osoba taka jest obywatelem polskim lub osobą, o której mowa w art. 5 ustawy, korzysta z pełni praw publicznych, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) potwierdza dyrektor generalny właściwego urzędu.

Program szkolenia

Program kursu przygotowujący do egzaminu na Urzędnika Mianowanego w Lublinie:

Część pierwsza

Sprawdzian wiedzy (90 godz.)

I blok tematyczny - prowadzi Łukasz Morawski, radca prawny Artur Gorzel

-Prawo (24 godz.)

źródła prawa, prawo konstytucyjne, proces legislacyjny, prawo administracyjne, sądownictwo, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, system służby cywilnej.

-Administracja (8 godz.)

funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje publiczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji.

-Polityka zagraniczna (20 godz.)

prawo międzynarodowe, prawo i instytucje Unii Europejskiej, uczestnictwo RP w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna PR.

II blok tematyczny- prowadzi Karolina Cala-Lewtakradca prawny Artur Gorzel

-Organizacja i zarządzanie (10 godz.) 

zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje.

-Finanse publiczne oraz zagadnienia społeczne i ekonomiczne (14 godz.)

prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze UE w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne. 

-Zjawiska i procesy społeczno-ekonomicznych (14 godz.)

zastosowanie statystyki w administracji, zagadnienia społeczne i ekonomiczne oraz ich wzajemna zależność w gospodarce i polityce społecznej, czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, dochody i wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych, zatrudnienie, procesy integracji i globalizacji gospodarki RP, współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej RP, metody i środki rozwiązywania problemów społecznych. 

Część druga - prowadzi Karolina Cala-Lewtak

Sprawdzian umiejętności (20 godz.) 

- rozumowanie numeryczne

- rozumowanie abstrakcyjne

- analiza i wykorzystanie informacji

- zagadnienia językowe

- elementy logiki

- testy na inteligencję

 

INFORMACJE

Jeden dzień szkolenia trwa 8 h. Poniżej przedstawiamy daty spotkań: 

1 weekend 13-14.02.2016
2 weekend 20-21.02.2016
3 weekend 27-28.02.2016
4 weekend 12-13.03.2016
5 weekend 19-20.03.2016
6 weekend 26-27.03.2016
7 weekend 2-3.04.2016

INWESTYCJA:

Cena całego kursu wynosi 1700zł (kupując razem oszczędzasz 300 zł)

Cena poszczególnych modułów:

- Moduł wiedzy: 1000zł

- Moduł umiejętności: 1000zł

UWAGA! Do 31.01.2016 możesz skorzystać z promocji.

Promocyjna cena całego kursu: 1500zł (kupując razem oszczędzasz 500 zł)

Promocyjna cena poszczególnych modułów:

- Moduł wiedzy: 800zł

- Moduł umiejętności 800zł (oszczędzasz 200zł)

 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

 

Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń: 533 993 337

 

Sprawdź także:

Szkolenie z wystąpień publicznych i autoprezentacji

Kurs na pracownika działu HR

Tworzenie perswazyjnych prezentacji multimedialnych

Dokładne miejsce

siedziba Unlimited Group Polska oraz Unlimited Centrum Szkoleń

ul. Lubartowska 36, lokal 9b, 2 piętro

Zdjęcia miejsca
Mapka google
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 533 993 337
Jestem świadomy, że tylko wpłata na numer konta podany w mailu po dokonaniu rezerwacji daje mi gwarancję uczestnictwa.
*Wystawiamy także faktury VAT


Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team